text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanl Kitabeleri Projesi

II. Mahmud Çeşmesi  

çeşme < ID K682Yapım kitabesi

Manzum kitabe  , Türkçe

  •  kıt’a , [05] Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
click thumbnails to enlarge
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
photo of inscription

Muʿallā āb-ı rū-yi salṭanat şāhinşeh-i ʿālem
Cihān müstaġraḳ-i baḥr-i seḫā vü luṭfudur hālā

Dem-ā-dem cūybār-ı cūdı cārī oldu devrāna
İḥāṭa itdi deryā-yı ʿatāsı ʿālemi ḥaḳḳā

O şāh-ı mālik-i baḥreyn-i himmet menbaʿıdır kim
Nice ās̱ār ü ḫayrātiyle maʿmūr oldu bu dünyā

Nev ās̱ārıŋ biri de işte bu āb-ı zülāl ancaḳ
Yerinde sū-be-sū ḫayrı o şāhıŋ olmada icrā

Bu eṭrāfın kemāl-i iḥtiyācı var idi ṣuya
Ḥayāt-ı tāze geldi bu maḥalliŋ ḫalḳına maḥżâ

Ḳıla ömrün hemān Ḥaḳ baḥr-i bī-pāyāndan efzūn
Muvaffaḳ her zemān ās̱āra ol şāhı ide Mevlā

Lebībā aḳdı āb-ı ṣāfı tārīḫin ider işrāb
Mücedded Ḫān Maḥmūd eyledi bu çeşmeyi iḥyā
1248

Ketebehü ed-dāʿi Yesarī-zāde Muṣṭafā ʿİzzet ġufire lehümā
 

مجدد خان محمو ايلدى بو چشمه يى احيا 

 

Poet
Lebîb
Information on the poet
ö.1284 [1867-68]. Tophane Ruznamçecisi Mustafa Efendi’nin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra Ruznamçe Kalemine girmiştir. Defterdarlık yapmış ve çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur; Takvim-i vekayi ve Matbaa-i Amire Nazırı olmuştur. On iki mecmuada toplanmış şiirleri vardır.
Notes on text
Tamiyeli tarihtir. "aḳdı āb-ı ṣāfı" tamiyesinden dolayı ab kelimesinin ebced değeri olan 3 çıkarılacaktır.

Inscription

Condition of the inscription
yerinde mevcut
Type of script
ta‘lîk
Name of calligrapher
Yesarizade Mustafa İzzet Efendi
Calligrapher’s signature
Ketebehü ed-dāʿī Yesārīzāde Muṣṭafā ʿİzzet ġufire lehümā
Notes on inscription
Üç sütuna dört sıra ve sonra sırada ortadaki kutucukda son beyit bulunur. Son satırın sağ ve sol taraflarında hattatın kitabesi yer alıyor.
 

Notes

MSS
References
Cavid Baysun, Manzûm Kitâbeli İstanbul Çeşmeleri, Türk Tarih Kurumu Y-459, 7/213.
İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri II: Beyoğlu ve Üsküdar Cihetleri, c. 2 (İstanbul, 1945), 430.
Affan Egemen, İstanbul’un Çeşme ve Sebilleri (İstanbul, 1993), 528.
Alin Talasoğlu, İstanbul’un Meydan Çeşmeleri (Yüksek Lisans, İstanbul, 1994), 70-71.
Kemal Beydilli, “Mahmud II” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 27 (Ankara, 2003), 352-56.