text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanl Kitabeleri Projesi

Babüssaade ağası Osman Ağa Çeşmesi  

çeşme < ID K3837Yapım/tamir kitabesi

Manzum kitabe  , Türkçe

  •  kıt’a , [05] Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
click thumbnails to enlarge
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
photo of inscription

İde Bābü’s-saʿāde Aġası ʿOs̱mān Aġa’nıŋ Ḥaḳ
Vücūd-ı pākin[e] ṣad ʿizz ü devletle ṭaravet-yāb

Kerīm ü kāmrāndur ḫayr-ḫvāh-ı şāh-ı ẕī-şāndur
Melek-ḫūdur saḫīdür itdi cūdu cümleyi sīr-āb

Bu şīrīn çeşme[y]i Ḥāfıẓ Paşa merḥūm bu mevḳifde
Ser-ā-pā ḫuşk u maḥv olmuş idi yoḳ idi āb-ı nāb

Ḳanātın ferş ü rāhın eyledi tecdīd ü nev-bünyād
Ṣuyun buldurdu beẕl-i māl ile ol pāk elḳāb

Dedi ‘Ārif s̱enākārı daḫi tecdīdine tārīḫ
Bu zībā çeşme oldu şimdicek ma‘mūr u dil-cū āb
12[1]2
 

 

 

Poet
Ârif
Information on the poet
Kitabenin ilk iki beytinin şairinin kim olduğu şimdilk belli değildir. Son 3 beyti yazan ise Ârif’tir. Bu devirde bu mahlası kullanan birden çok Ârif arasında Tüfenkbaşı Ârif Mehmed Efendi’nin (ö. 1245/1829) yazma ihtimali fazladır.
Notes on text

Inscription

Condition of the inscription
yerinde mevcut
Type of script
sülüs
Notes on inscription
 

Notes

MSS
References
Cavid Baysun, Manzûm Kitâbeli İstanbul Çeşmeleri, Türk Tarih Kurumu Y-459, 15/444.
Affan Egemen, İstanbul’un Çeşme ve Sebilleri (İstanbul, 1993), 677.
İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı, editör Necdet Ertuğ, c. 2 (İstanbul, 2006), 63.