text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanl Kitabeleri Projesi

Ahmediye Külliyesi  

çeşme < ID K1165Yapım kitabesi

Manzum kitabe  , Türkçe

  •  kıt’a , [05] Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün
click thumbnails to enlarge
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
photo of inscription

Zihī dil-cūy-ı zībā çeşmesār-ı rūḥ-perver kim
ʿUṭāş-ı ümmete mā-ı ḥayātı eyledi icrā

Zihī ḫāṭır-küşā ʿaynü’l-ḥayāt-ı ḫūb-manẓar kim
Baḳıp reşk eyler oŋa çeşme-i mihr-i cihān-ārā

Hilāl-i ʿīd eğer zencīr-i rāh-ı kehkeşān birle
Aṣılsa kefçe-āsā ṭāḳına şāyestedir ḥaḳḳā

Bu dil-keş çeşmesārıŋ āb-veş bānīsiniŋ dā’im
Zülāl-i ṭabʿını gerd-i kederden pāk ede Mevlā

Bu mıṣraʿla dedi hātif oŋa bir bī-bedel tārīḫ
Emīn-zāde bu ʿayn-ı çeşmesārı eyledi icrā
1134
 

امين زاده بو عني چشمه سارى ايلدى اجرا 

 

Poet
Belli değil
Information on the poet
Notes on text
Notes about Abjad
Konyalı’da ve Râif, Mir’āt’da tarih 1124, Mecmû‘a-i Tevârîh’te 1135’dir. Tamiyeli tarihtir. Tarih mısraının sayısal değeri olan 1135’ten bir çıkarılırsa 1134 tarihi bulunur.

Inscription

Condition of the inscription
yerinde mevcut
Type of script
ta‘lîk
Notes on inscription
 

Notes

MSS
References
Mehmed Râif, Mir’ât-ı İstanbul, c. 1 (İstanbul, 1314[1896-97]), 108-109.
İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul çeşmeleri II: Beyoğlu ve Üsküdar Cihetleri (İstanbul, 1945), 306.
Cavid Baysun, Manzûm Kitâbeli İstanbul Çeşmeleri, Türk Tarih Kurumu Y-459, 7/220.
"Ahmediye Camii ve Külliyesi," İstanbul Ansiklopedisi, yay. Reşad Ekrem Koçu, 1958.
Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Üsküdar tarihi, c. 2 (İstanbul, 1977), 9-10.
Hafız Hüseyin Ayvansarayî, Mecmû‘a-i Tevârîh, haz. Fahri Ç. Derin, Vâhid Çabuk (İstanbul, 1985), 60.
İ. Aydın Yüksel, “Ahmediye Külliyesi” TDVİA, c. 2 (İstanbul, 1989), 169-70.
Kâzım Çeçen, İstanbul’un Vakıf Sularından Üsküdar Suları (İstanbul, 1991), 123-124.
Affan Egemen, İstanbul’un Çeşme ve Sebilleri (İstanbul, 1993), 93-95, 97.
Engin Özdeniz, İstanbul’daki Kaptan-ı Deryâ Çeşmeleri ve Sebilleri (İstanbul, 1995), 146-149.
Hatice Aynur, Hakan Karateke, III. Ahmed Devri İstanbul Çeşmeleri: 1703-1730 (İstanbul, 1995), 149-150.
Mehmed Rā’if, Mir’ât-ı İstanbul: Asya Yakası, düzeltme ve notlarla yay. haz. Günay Kut, Hatice Aynur (İstanbul, 1996), 153.
Mehmet Nermi Haskan,Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, c. 3 (İstanbul, 2001), 1037-1038.
İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı, editör Necdet Ertuğ, c. 1 (İstanbul, 2006), 112-113.
Fazilet Koçyiğit, Lale Devri İstanbul Çeşmeleri (Dr Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2013), 78-82.