text size : Small Medium Large

Database for Ottoman Inscriptions | Osmanl Kitabeleri Projesi

Emetullah Valide Sultan Külliyesi  

çeşme < ID K1133Yapım kitabesi

Manzum kitabe  , Türkçe

  •  kıt’a , [01] Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
click thumbnails to enlarge
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
photo of inscription

Mehd-i ʿulyā devḥa-i gülşen-sarāy-ı salṭanat
Māder-i Sulṭān Aḥmed Ḫān-ı fārūḳ-iḥtisāb

Yümn-ile ṭarḥ-efgen-i bünyād olup bu çeşmeye
Eyledi dil-teşnegān-ı Üsküdār’ı neşve-yāb

Oldular ġarḳ-ı zülāl-ı çeşmesār-ı mekremet
Cān verirken bir içim ṣu ḥasretinden şeyḫ ü şāb

Gelsin İskender içip bulsun ḥayāt-ı sermedī
Gezmesin ẓulmette var iken bu ʿayn-ı müsteṭāb

ʿĀlem-i dünyāda bu ecriŋ mükāfātı muḥāl
Ede Kevs̱er ile Cennet’te telāfi Bū Türāb

Derc edip bir beyte Tā’ib iki tārīḫ-i laṭīf
Her gelen ʿaṭşāna der Ḫıżr eyleyip sevḳ-i ṣavāb

Vālide Sulṭān bünyād etti bu nev çeşmeyi
Rūḥ-ı pāk-i Muṣṭafā ʿaşḳına gel iç āb-ı nāb
1121
 

روح پاك مصطفى عشقينه كل ايچ آب ناب 

 

Poet
Osmanzâde Tâib
Information on the poet
ö. 1724. III. Ahmed döneminin önemli şairlerinden olup padişah tarafından ‘re’is-i şâirân’ olarak atanmıştır. Müderrislik ve kadılık görevlerinde bulunmuştur. Dîvân’ının nüshası elde değildir. Önemli telif ve tercüme eserleri arasında Ahmedü’l-âsâr fî tercemeti meşâriki’l-envâr, Hulsâsâtü’l-ahlâk, Mehâsinü’l-âdab, Simârü’l-esmâr ve Hadîkatü’l-vüzerâ yer alır.
Notes on text
Sadavi’de olup kitabede olmayan beyitler
Lūlesi Āb-ı ḥayāt aḥkāmını icrā eder
Reşḥasından selsebīl olur ʿaraḳ-rīz-i ḥicāb

Gerçi çoḳ ḫayr etti eslāf-ı selāṭīn-i kirām
Bulmadı bir kimseniñ ḫayrı bu deñli āb u tāb
Notes about Abjad
Tam tarihtir.

Inscription

Condition of the inscription
yerinde mevcut
Type of script
ta‘lîk
Notes on inscription
 

Notes

MSS
Mecmūʿa-i Tā’ib ʿOs̱mān-zāde, Viyana, ÖN Mixt 149 y. 24b; Mecmūʿa, Süleymaniye Kütüphanesi-Esad Efendi 3409 y. 222.
References
Cavid Baysun, Manzûm Kitâbeli İstanbul Çeşmeleri, Türk Tarih Kurumu Y-459, 3/92.
İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri II: Beyoğlu ve Üsküdar Cihetleri, c. 2 (İstanbul, 1945), 298.
Hafız Hüseyin Ayvansarayî, Mecmû‘a-i Tevârîh, haz. Fahri Ç. Derin, Vahid Çabuk (İstanbul, 1985), 68.
Salih Sadavi, “Osmanzade Tāib Ahmed: Hayatı, Eserleri ve Edebī Kişiliği,” (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1987), 379.
Kazım Çeçen, İstanbul’un Vakıf Sularından Üsküdar Suları (İstanbul, 1991), 69-71.
Affan Egemen, İstanbul’un Çeşme ve Sebilleri (İstanbul, 1993), 300-301.
Hatice Aynur, Hakan Karateke, III. Ahmed Devri İstanbul Çeşmeleri: 1703-1730 (İstanbul, 1995), 115-116.
Mehmed Rā’if, Mir’ât-ı İstanbul: Asya Yakası, düzeltme ve notlarla yay. haz. Günay Kut, Hatice Aynur (İstanbul, 1996), 236.
Mehmet İpşirli, “Gülnuş Emetuallah Sultan”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 14 (1996), 248-249.
F. Gülsüm Ersoy Top, İstanbul’daki Selatin Camilerin Kitabeleri (YL Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2002), 98-108.